fbpx

Rén rén jiào wǒ hǎo ér tóng

close button

** Members Access **

Sign up today!

See Plans and Pricing

 

7 day Refund Policy

Questions? FAQ

DinoLingo.com

 

Login

青菜青,绿盈盈;
辣椒红,像灯笼;
妈妈做饭,我提水;
爸爸种菜,我捉虫;
好孩子爱劳动,
人人叫我好儿童。
rén rén jiào w
ǒ h
ǎo ér tóng
q
īng

q
īng ,l
㵸 yíng yíng

là ji
āo hóng
,xiàng d
ēng lóng

m
ā m
ā zuò fàn ,w
ǒ tí shu
ǐ

bà bà zh
ǒng
菜,w
ǒ zhu
ō chóng

h
ǎo hái z
ǐ ài láo dòng

rén rén jiào w
ǒ h
ǎo ér tóng