fbpx
帮助与支持

课程

返回帮助

Dinolingo课程计划 & 课程

“课程” 部分只包括视频和游戏。不包括图书、歌曲、故事、印刷品和文章。

动物

1. 动物 第1课

数字

2. 数字课程

3. 数字故事

4. 数字词汇

5. 数字游戏 1

6. 数字游戏 2

7. 数字游戏 3

8. 数字测试

动物

9. 动物 第2课

问候

10. 问候

颜色

11. 颜色 第1课

12. 颜色 第2课

13. 颜色故事

14. 颜色词汇

15. 颜色游戏 1

16. 颜色游戏 2

17. 颜色游戏 3

18. 颜色测试

自我介绍

19. 你叫什么名字

食物

20. 食物 第1课

21. 食物 第2课

22. 食物故事

23. 食物词汇

24. 食物游戏 1

25. 食物游戏 2

26. 食物游戏 3

27. 食物测试

动物

28. 动物 第3课

29. 动物故事

Greetings

30. 我的一天

水果和蔬菜

31. 水果 第1课

32. 水果 第2课

33. 水果词汇

34. 水果游戏 1

35. 水果游戏 2

36. 水果游戏 3

37. 水果测试

家居用品

38. 房子 第1课

39. 房子 第2课

40. 房子 第3课

41. 房子词汇

42. 房子游戏 1

43. 房子游戏 2

44. 房子游戏 3

45. 房子测试

动物

46. 动物 第4课

问候

47.常见短语

自然

48. 自然 第1课

49. 自然 第2课

50. 自然词汇

51. 自然故事

52. 自然游戏 1

53. 自然游戏 2

54. 自然游戏 3

55. 自然测试

动物

56. 动物 第5课

动词和活动

57. 活动 第1课

58. 活动 第2课

59. 活动故事

60. 活动词汇

61. 活动游戏 1

62. 活动游戏 2

63. 活动测试

家庭成员

64. 家庭 第1课

65. 家庭词汇

66. 家庭游戏 1

67. 家庭游戏 2

68. 家庭测试

动物

69. 动物 第6课

70. 动物词汇 1

71. 动物词汇 2

身体部位

72. 身体课程

73. 身体故事

74. 身体词汇

75. 身体游戏 1

76. 身体游戏 2

77. 身体测试

服装

78. 服装 第1课

79. 服装 第2课

80. 服装故事

81. 服装词汇 1

82.服装游戏 1

83. 服装游戏 2

84. 服装游戏 3

85. 服装测试

交通工具

86. 交通工具课程

87. 交通工具故事

88. 交通工具词汇

89. 交通工具游戏 1

90. 交通工具游戏 2

91. 交通工具游戏 3

92. 交通工具测试

形状

93. 形状故事

动物游戏

94. 动物游戏 1

95. 动物游戏 2

96. 动物游戏 3

97. 动物测试

高级

98. 家庭成员

99. 你是谁?

100. 代词

101. 那是什么?

102. 你多大了?

103. Doby在哪里?

104. 你来自哪里?

105. 你在做什么?

106. 你能做什么?

107.你想要什么?

注册

关于Dino Lingo®

Dino Lingo是全球最大的儿童语言学习应用程序,提供52种语言。由Dino Lingo Inc.开发;位于佛罗里达 & 纽约的教育科技公司。2010-2018版权所有。